stanovy sdružení

Čl.

1.

Název a sídlo

Název: Kulturní centrum RUCE
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

Čl. 2
Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je neziskovou právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem občanského sdružení, které je v souladu se zněním zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, neziskovou právnickou osobou, je usilovat o vzájemné setkávání, přiblížení a dialog kultury neslyšících a slyšících občanů.
 2. Hlavní činností sdružení bude snaha o zviditelnění, podporu a propagaci kultury neslyšících uprostřed slyšící majority, umožnění vzájemného poznání a pochopení života, potřeb a kultury neslyšících a slyšících občanů. Občanské sdružení bude nabízet neslyšícím občanům širokou škálu zájmových činností (hudebně pohybová, literárně dramatická, výtvarná a audiovizuální činnost a tvorba, atd.) bude poskytovat poradenskou činnost neslyšící minoritě a zároveň seznamovat slyšící společnost s problémy a potřebami neslyšících spoluobčanů.
 3. Na podporu hlavní činnosti sdružení uvedené v bodu 2. tohoto článku bude občanské sdružení organizovat kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro slyšící a neslyšící občany. Tato vedlejší činnost sdružení slouží ke zviditelnění kultury neslyšících občanů a příjmy získané z těchto akcí budou určeny k financování hlavní činnosti sdružení, kterou je zprostředkování dialogu mezi slyšící a neslyšící částí společnosti a podpora tvořivé činnosti neslyšících.

Čl. 4
Členství

 1. Členem sdružení může být:
  1. fyzická osoba starší 18 let,
  2. právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem sdružení podáním písemné přihlášky, jejím potvrzením radou sdružení a zaplacením členského příspěvku.
 3. Členství vzniká dnem, kdy byly splněny podmínky uvedené v bodě 2.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením radě,
  2. u fyzických osob úmrtím člena, u právnických osob jejím zrušením nebo zánikem,
  3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  4. nezaplacením členského příspěvku do data stanoveného valnou hromadou pro daný rok,
  5. zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady,
  2. volit,
  3. být volen, je-li starší 21 let,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat orgány o vyjádření k nim,
  5. podílet se na výhodách, které sdružení poskytuje svým členům.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  3. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. rada sdružení,
 3. předseda

Čl. 6.1
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. Valnou hromadu řídí předseda sdružení nebo jiný pověřený člen rady.
 4. Z každé valné hromady se pořizuje zápis.
 5. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
  3. volí členy rady sdružení,
  4. rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
  5. rozhoduje o zrušení členství,
  6. rozhoduje o zrušení sdružení.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 30 minut po zahájení je valná hromada schopna usnášení při jakémkoliv počtu.
 7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Žádný člen nemůže být při hlasování zastoupen.
 8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 6.2
Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká tajným hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně tři členy, kteří jsou voleni valným shromážděním na období dvou let.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
 5. Rada zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  2. koordinuje činnost sdružení,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 6.3
Předseda

 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, který je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech.
 2. Předsedu volí rada sdružení na své první schůzi.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. Na vyzvání rady předkládá zprávy o hospodaření a činnosti sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 7
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti a k naplnění cílů sdružení.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  3. dotace a granty,
  4. příjmy z vedlejší činnosti sdružení uvedené v bodu 3. článku 3 stanov sdružení. Tyto příjmy budou použity při naplňování hlavního cíle sdružení, kterým je zviditelnění kultury neslyšících občanů uprostřed většinové společnosti.
 3. Výše členského příspěvku pro daný rok je stanovena valnou hromadou.
 4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 8
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, které bylo přijato alespoň dvěma třetinami všech členů sdružení,
  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne 26.4. 2008
Kulturní centrum RUCE

Napsat komentář